Używamy plików cookies w celach statystycznych oraz świadczenia usług. Korzystanie z naszego serwisu oznacza zgodę na ich wykorzystywanie.
Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności, gdzie sprawdzisz także zasady przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

Polityka Prywatności       AKCEPTUJĘ
Zakupy w cenach producenta wymagają jednorazowej rejestracji oraz zamówienia o wartości minimum 300 złotych
Regulamin serwisu internetowego
www.suplementyLR.pl§1
Postanowienia ogólne1. Podmiotem prowadzącym rejestracyjny serwis internetowy działający pod adresem www.suplementyLR.pl oraz pośredniczącym w sprzedaży internetowej poprzez jednorazowy zapis do grupy konsumenckiej za pośrednictwem tegoż serwisu, oferującym bezpośredni zakup towarów z oferty handlowej firmy LR Health & Beauty Systems, Kruppstraße 55, 59227 Ahlen, Niemcy, (zwanej dalej Producentem) w cenach producenta, z którego przedstawicielem na Polskę zawarta została umowa udzielająca mu takiego prawa, jest Firma Vivro.pl Beata Tomaszewska z siedzibą w 05-092 Łomiankach, ul. Warszawska 98 lok. 2 identyfikującą się numerami NIP 527-150-99-94 oraz REGON 364173193, nr telefonu: +48 795 536 998, adres e-mail: sklep@vivro.pl, będącą niezależnym partnerem LR Health & Beauty Systems Sp. z o. o. z siedzibą w 40-241 Katowice, przy ul. Hutniczej 6.

2. Serwis internetowy zajmuje się prezentacją, doradztwem i pośrednictwem w sprzedaży na odległość towarów własnych Producenta oferowanych przez wyłącznego importera i zarazem jego przedstawiciela na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej poprzez dobrowolną rejestrację i zapis do grupy konsumenckiej.

3. Ilekroć w regulaminie pojawią się wskazane poniżej pojęcia, należy rozumieć je zgodnie z definicjami:

 

§2
Zasady korzystania z serwisu internetowego1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia Serwisu, a w szczególności w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów właściciela Serwisu.

2. Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością systemu serwisu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta i Użytkownika.

3. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:


4. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się niedozwolonych działań opisanych w ust. 2 powyżej, właściciel serwisu www.suplementyLR.pl może niezwłocznie podjąć wszelkie działania prowadzące do uzyskania zadośćuczynienia, odszkodowania oraz naprawienia przez Użytkownika poniesionej w tym związku szkody.

§3
Zasady dokonywania rejestracji i zakupów.1. Klient może dokonywać zakupów w cenach producenta wyłącznie po wcześniejszej rejestracji za pośrednictwem sieci Internet (korzystając z procedury rejestracji i składania zamówień online), telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym na stronie internetowej, pocztą elektroniczną na adres e-mail: rejestracja@suplementyLR.pl.

2. Rejestracja oraz zamówienia on-line przyjmowane są przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia, z tym, że w soboty, dni wolne od pracy i święta wnioski realizowane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym wniosek został złożony.

3. Produkty na stronach serwisu internetowego są szczegółowo oznaczone. Znajdują się informacje o właściwościach towaru, jego cenie, producencie, dostawcy, itp. Klient dokonując rejestracji i zamawiając towar dokonuje jego wyboru, w sposób właściwy dla danej rzeczy.

4. Warunkiem realizacji zamówienia jest wypełnienie w formularzu rejestracyjnym wszystkich wymaganych danych koniecznych do rejestracji oraz wysyłki towarów. W razie ich braku lub kompletności zamówienie jest anulowane. Ponadto Klient zobowiązany jest do podania, w trakcie procesu rejestracji danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, nie wprowadzających w błąd oraz nie naruszających praw osób trzecich.

5. Zamówienie staje się skuteczne po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem, jego akceptacji i akceptacji zamówienia następującej poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdzam zakup z obowiązkiem zapłaty”.

6. Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty, przy uwzględnieniu oferowanych form płatności. Klient składając zamówienie z obowiązkiem zapłaty składa ofertę zakupu określonego towaru.

7. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez LR Health & Beauty Systems przyjęcia zamówienia do realizacji, która następuje poprzez przesłanie na podany wcześniej adres e-mail wiadomości potwierdzającej treść złożonego zamówienia. Zawierać ono będzie co najmniej: imię i nazwisko Klienta, adres wysyłki, e-mail, numer telefonu oraz szczegółowe podsumowanie zamówionych towarów, a także informacje o procedurze składania reklamacji co do towarów oraz o uprawnieniu Klienta do odstąpienia od umowy sprzedaży. Niezależnie od powyższego kwestie te reguluje również niniejszy Regulamin.

§4
Realizacja zamówień1. Zakup określonego towaru odbywa się po cenach podanych na stronie serwisu, które są cenami podanymi w złotych polskich i są cenami brutto – zawierającymi podatek VAT. Wiążącymi cenami są aktualnie obowiązujące ceny hurtowe (ceny dystrybucji Producenta).

2. Do wartości zamawianych produktów należy doliczyć koszt przesyłki oraz jednorazową opłatę rejestracyjną w wysokości 19 zł. W ramach tej opłaty Klient otrzymuje wraz z pierwszą przesyłką katalog z pełną gamą produktową, cennik oraz firmowy.

3. Rejestracja do grupy konsumenckiej uprawnia od pierwszego zakupu przez kolejne 12 miesięcy produktów Producenta i w jego cenach, przy czym brak jest obowiązku dokonywania regularnych zakupów i w kwocie minimalnej. Każdy kolejny zakup dowolnego produkt za dowolną kwotę utrzymuje obniżone ceny na kolejne 12 miesięcy od daty ostatniego zakupu.

4. Wszystkie towary oferowane w serwisie internetowym Suplementy LR są towarami dostępnymi u jedynego przedstawiciela Producenta i wyłącznego importera i dostawcy na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, firmę LR Health & Beauty Systems Sp. z o. o. z siedzibą w 40-241 Katowice, przy ul. Hutniczej 6 .

5. W wyjątkowych sytuacjach braków magazynowych może zdarzyć się, że zamówiony towar nie będzie dostępny i mogą wystąpić opóźnienia w realizacji oraz dostawie. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia na adres e-mail lub telefonicznie. W powyższym wypadku firma LR Health & Beauty Systems może dostarczyć towar partiami lub w późniejszym terminie.

6. Dostawy towaru realizowane są jedynie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Realizacja zamówienia następuje niezwłocznie (opcja odbioru przesyłki za pobraniem) a przy wartości zamówienia powyżej kwoty 1 900 zł. z chwilą zaksięgowania środków pieniężnych na koncie LR Health & Beauty Systems Sp. z o. o. z siedzibą w 40-241 Katowice, przy ul. Hutniczej 6. W tej ostatniej sytuacji przedpłaty należy dokonać na konto bankowe: Bank Pekao S.A. 07 1240 1330 1111 0010 6351 8327

8. Przedpłaty, o której mowa w punkcie powyżej należy dokonać dopiero po potwierdzeniu zamówienia i kwoty do zapłaty oraz numeru faktury wystawionej przez LR Health & Beauty Systems, jednak nie później niż w terminie 3 dni od otrzymania takiego potwierdzenia. Dokonując płatności przelewem, w tytule przelewu należy wpisać podany numer faktury/zamówienia.

9. Przewidywany okres realizacji zamówienia obejmuje okres liczony w dniach roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty do momentu pierwszej próby doręczenia przesyłki na adres wskazany przez Klienta.

10. Czas realizacji zamówienia obejmuje okres jego przygotowania oraz czas potrzebny na jego dostawę. Jest to okres do 4 dni roboczych plus czas przewidziany na dostawę przez Pocztę Polska.

11. W szczególnych sytuacjach okres realizacji zamówienia może być dłuższy niż 7 dni roboczych, o czym Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem e-maila lub telefonicznie.

12. Ponowna wysyłka nieodebranej przesyłki jest możliwa wyłącznie w przypadku, gdy zwrot paczki był spowodowany błędem leżącym po stronie firmy LR Health & Beauty Systems (np. zły adres dostawy przy realizacji zamówienia), a Klient niezwłocznie poinformuje (w ciągu 24 godzin od dostarczenia wiadomości o zwrocie), że chciałby ponownie otrzymaćtą przesyłkę. W przypadku nieodebrania przesyłki przez Klienta, jeżeli paczka wróci do nadawcy, następuje automatyczna likwidacja zamówienia.

13. Brak jest możliwości ustalenia dokładnej godziny dostawy przesyłki pod adres wskazany w zamówieniu. W dniu nadania przesyłki przez LR Health & Beauty Systems Klient otrzyma wiadomość SMS z informacją o nadaniu paczki oraz numerze przesyłki. W dniu doręczenia natomiast Klient powinien otrzymać kolejną wiadomość SMS z numerem kontaktowym do kuriera doręczającego, pracownika Poczty Polskiej. Istnieje możliwość monitorowania statusu przesyłki w transporcie po wpisaniu numeru swojej przesyłki na dedykowanej stronie Poczty Polskiej: http://emonitoring.poczta-polska.pl.

§5
Formy płatności i koszty dostawy1. Zamówienia na wysyłkę realizowane są przez Pocztę Polską.

2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić przy odbiorze za zamówienia do wartości nie przekraczające kwoty 1 900 zł. Dla wartości zamówienia przekraczającego tę kwotę wymagana jest przedpłata na konto bankowe LR Health & Beauty Systems.

3. Zamówiony towar można opłacić w formie przelewu na konto, po otrzymaniu potwierdzenia złożonego zamówienia. W przypadku nieopłacenia zamówienia w terminie 3 dni od daty potwierdzenia jego przyjęcia przez LR Health & Beauty Systems, zamówienie zostaje automatycznie anulowane.

4. Koszt dostawy kurierskiej Poczty Polskiej wynoszący 14,90 zł. ponosi Klient. Zamówienia od 650 zł brutto wysyłane są bezpłatnie.

§6
Odstąpienie od umowy1. Klient, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni (podstawa prawna: art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827)). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres mailowy LR Health & Beauty Systems: zamowienia@LRworld.com lub pisemnie na adres ul. Hutnicza 6, 40-241 Katowice.

2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

3. Dokonując zwrotu towaru Klient zobowiązany jest do uprzedniego powiadomienia LR Health & Beauty Systems o tym fakcie. W celu dokonania zwrotu produktu LR wraz z zwracanym towarem należy wypełnić i przesłać na adres LR Health & Beauty Systems Sp. z o.o. ul. Hutnicza 6, 40-241 Katowice dostarczony wraz z przesyłką Formularz Zwrotu/Reklamacji lub przesłać na wskazany powyżej adres pismo z nr faktury, przyczyna zwrotu i informacją o treści zadania (oczekiwaniach).

4. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

5. W przypadku odstąpienia od umowy powiadomienia LR Health & Beauty Systems nie ponosi kosztu odesłania towaru.

6. W przypadku odstąpienia od umowy LR Health & Beauty Systems zwraca Klientowi koszt zakupu towaru, poza kosztem dostawy i opłaty rejestracyjnej. Zwrot kosztów zakupu następuje za pośrednictwem przelewu elektronicznego, na wskazane przez Klienta konto bankowe.

§7
Procedura reklamacji1. Jeżeli sprzedana rzecz ma wadę, Klient może:


2. Reklamacje należy składać pisemnie na adres LR Health & Beauty Systems ul. Hutnicza 6, 40-241 Katowice. Przed przesłaniem reklamowanego towaru Klient zobowiązany jest do uprzedniego powiadomienia LR Health & Beauty Systems o tym fakcie.

3. Składając reklamację należy dostarczyć do LR Health & Beauty Systems reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym.

4. Reklamacje dokonywane będę na adres LR Health & Beauty Systems ul. Hutnicza 6, 40-241 Katowice.

5. Reklamacje rozpatruje się zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurą reklamacyjną LR. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta LR Health & Beauty Systems wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość zakupionego towaru. W przypadku reklamacji związanej z wada produktu, zwrot dokonywany jest na koszt LR Health & Beauty Systems.

§8
Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów w związku z rejestracją i zamówieniami jest LR Health & Beauty Systems Sp. z o.o. z siedzibą 40-241 Katowice, ul. Hutnicza 6.

2. LR Health & Beauty Systems Sp. z o.o. w formie oświadczenia o ochronie danych (RODO) informuje Użytkowników o tym, w jaki sposób w ramach stosunków handlowych przetwarzane są i wykorzystane dane osobowe Klientów. LR Health & Beauty Systems Sp. z o.o. spełnia wymogi wynikające z przepisów unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 o Ochronie Danych Osobowych.

3. Klient dokonując rejestracji i zakupów wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez LR Health & Beauty Systems danych osobowych podanych w formularzu w procesie rejestracji Klienta na stronach Serwisu.

4. Dane osobowe wykorzystywane są w celu rejestracji do grupy konsumenckiej oraz realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym pozyskiwane są przez Vivro.pl na rzecz jest LR Health & Beauty Systems oraz przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Klienta.

5. Dane są przekazywane dobrowolnie. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia i bycia zapomnianym.

§9
Postanowienia końcowe1. Właściciel Serwisu zastrzega, że Serwis oraz wszelkie zawarte w nim materiały i informacje, a w szczególności teksty, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowych w Serwisie treści, logotyp, wybrane elementy graficzne, interaktywne aplikacje, materiały audio i video stanowią przedmiot praw wyłącznych, chyba, że zaznaczono inaczej.

2. Użytkownicy Serwisu mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na jednej ze stron Serwisu, w formie która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Właściciel serwisu internetowego www.SuplementyLR.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu.

3. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

4. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2014.101 j.t. ze zm.).

5. LR Health & Beauty Systems zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w asortymencie, cenach w katalogu i cenniku, opłatach za przesyłkę itp. w dowolnym momencie, jednakże zmiany te nie mają zastosowania do zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem.

6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy polskiego prawa.

Stan prawny: na dzień 01.05.2020 r.